Bestellen via Email

Bestellen via e-mail

contact@plein1410.nl

U kunt als klant een bestelling doen bij Plein1410 via e-mail, contactformulier of telefonisch. U geeft aan welk artikel u zou willen hebben en u krijgt van ons te horen of het desgewenste artikel voorradig is.
Indien het artikel voorradig is dan krijgt u een bevestigingsmail met daarin het totale aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten. Na deze bevestigingsmail kunt u het totale bedrag overmaken naar Plein1410. Voor de bankgegevens zie artikel 1 van de Algemene Voorwaarden.
Na ontvangst van het totale bedrag zal de order verstuurd worden door Plein1410.
Plein1410 reserveert de order 48 uur na bevestigingsmail van Plein1410. Indien het aankoopbedrag niet ontvangen is in de gestelde tijdsduur dan wordt de order/ koopovereenkomst door Plein1410 ontbonden.

Adresgegevens:

Adres: Zwanestraat 2 – 1
Postcode + Woonplaats: 9712 CL Groningen
Tel. nr: 050 – 763 09 20
E-mail: contact@plein1410.nl
KvK nummer: 61339202
BTW nummer: NL101473515B02

Algemene Voorwaarden Plein1410:

1. Bankgegevens:

IBAN nummer: NL 04 INGB 0006 6419 26
BIC code: INGBNL2A

2. Betaalmogelijkheden bij Plein1410:

Vooruitbetaling

3. Verzendkosten:

Vanaf € 150,- : gratis thuisbezorgd in Nederland

Tot € 150,- : € 6,95 in Nederland

Buitenland (west Europa) :
€ 13,- tot 2 kg/ € 19,50 van 2 kg tot 5 kg

Retourzendingen zijn voor eigen rekening kopende partij. Voor meer info zie artikel 7 Zichttermijn.

4. Algemeen:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Plein1410. De voorwaarden zijn gepubliceerd op de website en zijn voor iedereen toegankelijk.
Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van Plein1410.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Plein1410 erkend.
Plein1410 garandeert dat het geleverde artikel voldoet aan de vermelde specificaties welke zijn vermeld in de webshop.

5. Levering:

De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Is het artikel niet meer op voorraad en heeft de bestelling wel plaats kunnen vinden, dan zal dit per e-mail kenbaar worden gemaakt aan de kopende partij en zal het eventueel ontvangen aankoopbedrag teruggestort worden op het banknummer van de kopende partij.
Aan de genoemde termijnen, vermeld op de internetsite, kunnen geen rechten worden ontleend.

6. Prijzen:

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Alle genoemde prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% btw.

7. Zichttermijn:

Bestelde artikelen kunnen zonder reden van opgaaf binnen 14 dagen, ingaande op de dag van verzending door Plein1410, geretourneerd worden aan Plein1410.  De kopende partij dient te bewijzen dat de artikelen binnen de gestelde termijn geretourneerd zijn aan Plein1410,  bijvoorbeeld d.m.v. een bewijs van postbezorging.
Geretourneerde artikelen worden alleen geaccepteerd door Plein1410 indien deze niet gedragen, niet gewassen en onbeschadigd zijn. Tevens dienen de originele etiketten meegezonden te worden. Indien de artikelen bij de kopende partij zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan vervalt het recht op ontbinding van de koopovereenkomst. Met inachtneming van hetgeen is  bepaald in voorgaande zinnen, draagt Plein1410 er zorg voor dat binnen 14 dagen na goed ontvangst van de retourzending, het volledige bedrag exclusief eventuele verzendkosten wordt terugbetaald aan de kopende partij.
Klant dient via e-mail aan te geven welke artikelen retour komen en dit dient te geschieden binnen 14 dagen, ingaande op de dag van verzending door Plein1410, aan Plein1410.
Klant is zelf verantwoordelijk voor de kosten van retourzending. Artikelen kunnen ook retour gebracht worden in de winkel binnen de gestelde termijn.

Contactgegevens: Plein1410 / Zwanestraat 2 -1 / 9712 CL Groningen / 050 – 763 09 20 / contact@plein1410.nl

8. Gegevensbeheer:

Indien u een bestelling plaatst bij Plein1410, dan worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Plein1410 verstrekt deze gegevens niet aan derden.
Plein1410 respecteert de privacy van zijn klanten en draagt zorg voor een veilige behandeling van uw persoonlijke gegevens.
Plein1410 kan gebruiken maken van een mailinglijst. U kunt antwoorden op deze mail met het verzoek om u niet meer te mailen. U zult dan uit de mailinglijst worden gehaald.

9. Garantie:

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer ten opzichte van de consument heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
De kopende partij is verplicht de geleverde artikelen bij ontvangst te controleren op eventuele gebreken. De kopende partij moet eerst schriftelijk dan wel via e-mail Plein1410 op de hoogte stellen van deze gebreken alvorens over te gaan tot retour zenden van het gekochte.
Eventuele klachten/ schade dienen opgenomen te worden met Plein1410. Plein1410 gaat op zoek naar een passende oplossing. Plein1410 is niet verantwoordelijk voor schade aan de artikelen veroorzaakt door derden, opzet, etc. Garantie vervalt sowieso op de artikelen als de kopende partij zelf of door derden heeft getracht de klacht/ schade te herstellen, de artikelen zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of klachten die ontstaan zijn door het niet juist opvolgen van de wasvoorschriften van het desbetreffende artikel.

10. Overeenkomst:

Een overeenkomst tussen Plein1410 en de kopende partij komt tot stand door een bestelling te plaatsen en is bindend voor zowel Plein1410 als de kopende partij. Indien artikel niet meer voorradig is, is Plein1410 bij machte om de overeenkomst te ontbinden. Plein1410 zal de kopende partij hiervan op de hoogte stellen en het eventueel verschuldigde aankoopbedrag terug storten op het rekeningnummer van de kopende partij.

11. Afbeeldingen en specificaties:

Alle afbeeldingen, foto’s, etc. en gegevens betreffende maatvoeringen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, voorraad, etc., op de internetsite van Plein1410 gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12. Overmacht:

Plein1410 is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, nalatigheid van TNT post, allerlei stakingen die zich voor kunnen doen en die betrekking kunnen hebben op het op tijd afleveren van de bestelde artikelen bij de kopende partij. Indien overmacht plaatsvindt dan behoudt Plein1410 zich het recht voor om alsnog de bestelde artikelen te leveren aan de kopende partij. De kopende partij kan de overeenkomst niet ontbinden of een schadevergoeding eisen van Plein1410.

13. Aansprakelijkheid:

Plein1410 is niet aansprakelijk voor het zoek of kwijt raken van de bestelde artikelen tijdens transport. De kopende partij dient zich voor een eventuele schadevergoeding te richten tot de transporteur van de artikelen. Gegevens van transport zijn te verkrijgen bij Plein1410.